Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Výzva k podání nabídky - Dodávka inkontinenčních pomůcek

 "Dodávka inkontinenčních pomůcek"

 

1. Předpokládaná hodnota plnění za 2 roky 1 1000 000,00 Kč bez DPH (1 265 000,00 s 15% DPH), dále jen celková hodnota zakázky.

Předpokládaná hodnota plnění za rok 550 000,00 Kč bez DPH (632 500,00 s 15% DPH)

 

2. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodání inkontinenčních pomůcek (plen a podložek) pro zdravotnické zařízení.

  

3. Požadavky zadavatele:

Veškeré pomůcky musí být v souladu se všemi zákonnými požadavky platnými v době vyhlášení výzvy, zejména s nařízením EU č. 2017/745 o zdravotnických prostředcích ("nařízení") a musí splňovat všechny jeho příslušné požadavky. Zájemce předloží spolu s nabídkou "Prohlášení o shodě k výrobkům".
Funkčnost pomůcek: prodyšnost, anatomické jádro, výborná savost, Top Dry systém, měkké těsnící bariéry, indikátor vlhkosti, široké samolepící pásky pro opakované použití.
Dodání 3 ks vzorku od každého druhu a velikosti inkontinenčních pomůcek. 

4. Služby zahrnuté v ceně:

dopravné a balné

 

5. Předpokládaný objem dodávky v kusech za rok (podle skutečné spotřeby roku 2021):

 

Typ pleny Spotřeba za rok 2021 v ks
Flex Super Medium 5400
Flex Super Large 9540
Flex Super X-Large

5310

Flex Maxi Medium 4950
Flex Maxi Large 7128
Flex Maxi X-Large 3591
Pants Super Large 1824
Podložky 60x60 3360

 

6. Doba a místo plnění:

Termín zahájení plnění zakázky: 1.4.2022

Termín ukončení plnění zakázky: na dobu určitou 2 roky

Místo plnění zakázky: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena bude uvedena jako cena bez DPH a vč. DPH. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s plněním předmětu zakázky dle bodu 4. této výzvy. Cena bude konečná dle podané nabídky a platná po celou dobu trvání zakázky. V případě nutnosti změny ceny, v průběhu trvání smluvního vztahu, bude vypsána nová soutěž.

 

typ pomůcky cena za 1 ks bez DPH (Kč)

cena za 1 ks s DPH (Kč)

savost v ml

Flex Super Medium      
Flex Super Large      
Flex Super X-Large      
Flex Maxi Medium      
Flex Maxi Large      
Flex Maxi X-Large      
Pants Super Large      
Podložky 60x60      

 

8. Hodnocení nabídek:

Pokud uchazeč splní požadavky zadavatele z bodu 3, bude hodnotícím kritériem nabídková cena za 1 ks s DPH (90%) a savost v ml (10%). Skutečná savost bude fyzicky ověřena na dodaných vzorcích při hodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat pro každý druh pomůcky vždy cenově nejvýhodnější nabídku, tj. vybrat pro každý druh pomůcky jiného uchazeče.

 

9. Lhůta a požadavky na zpracování a předložení nabídky

Nabídkou se rozumí zaslání kontaktních údajů uchazeče (jméno, adresa, IČO, DIČ, kontaktní osoba) a vyplněné tabulky Zpracování nabídkové ceny v elektronické podobě na e-mailovou adresu ekonom@rehos-nejdek.cz nebo doručení poštou v zalepené obálce s nápisem "Dodávka inkontinenčních pomůcek" v termínu do 2.3.2022 (13:00 hod) na adresu sídla zadavatele Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek.

 

10. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

  • odmítnout všechny předložené nabídky
  • upřesnit podmínky zakázky
  • vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě
  • vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce
  • uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem
  • výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
  • uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

Zadavatel není plátce DPH.

 

 

Olga Pištejová DiS.

ředitelka

 

Vyřizuje: Bc. Soňa Nejedlá

Tel.: 739 322 483

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace