Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Výzva k podání nabídky - odvoz odpadů

 "Odvoz a odstranění odpadů 180101, 180103 a 180109 (kategorie N)"

 

1. Předpokládaná hodnota plnění za rok 230 000,00 Kč bez DPH (278 300,00 s DPH)

2. Předmět zakázky: Předmětem zakázky je převzetí a zajištění odstranění odpadů zařazených pod katalogové číslo:

 

180101 - ostré předměty (kromě čísla 180103)

180103 - odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

180109 - jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108

 

3. Požadavky zadavatele: Veškeré činnosti zájemce musí být v souladu se všemi zákonnými požadavky platnými pro nakládání s odpady, a to zejména Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech), Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a za dodržení všech platných hygienických předpisů.

 

4. Služby zahrnuté v ceně:

a) Četnost odvozu 3x týdně v kapacitě, která zajistí odvoz veškerého zdravotnického odpadu.

b) Dodávku pytlů z PVC materiálu o velikosti 700x1100x0,1 na odpady, v počtu odpovídajícím množství likvidovaného odpadu (cca 10kg na 1 pytel) nebo 125 pytlů/měsíc. Pytle dodané nad rámec odpovídajícímu množství likvidovaného odpadu nebo počtu 125 pytlů/měsíc mohou být účtovány dodatečně za kus.

c) Dodávku klinik boxů na odpady o objemu 1,5 l v množství 3ks-měsíc a klinik boxů o objemu 60 l v množství 1ks/měsíc.

d) Cena bude zahrnovat přepravu krytým automobilem dle podmínek ADR z prostoru objednatele na místo zneškodnění.

e) Spolu s fakturou za odstranění odpadů budou předávány vážní lístky z úředně ověřené váhy dokladující skutečné odstraněné množství. Certifikát dokladující ověření váhy bude přílohou smlouvy.

 

5. Předpokládaný objem v kg za měsíc:

180101 (3-4kg)

180103 (1200-1400kg)

180109 (1kg)

 

6. Doba a místo plnění:

Termín zahájení plnění zakázky: 1.3.2022

Termín ukončení plnění zakázky: na 2 roky

Místo plnění zakázky: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Označení Odpad

Cena za odstranění 1 kg odpadu, vč. manipulace a dopravy bez DPH (Kč)

Cena za odstranění 1 kg odpadu, vč. manipulace a dopravy s DPH (Kč)

180101 Ostré předměty (kromě čísla 180103)    
180103 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce    
180109 Jiná nepoužitelná léčivá neuvedená pod číslem 180108    

Cena bude uvedena jako cena bez DPH a vč. DPH. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu zakázky dle bodu 2. této výzvy. Součástí ceny budou zejména nakládka, vykládka, manipulace, doprava, odstranění a další činnosti bezprostředně související s plněním této zakázky včetně vedení potřebné evidence a potvrzování dokladů o přepravě nebezpečných odpadů dle platné legislativy. Cena bude konečná dle podané nabídky a platná po celou dobu trvání zakázky (v případě nutnosti změny ceny bude vypsána nová soutěž).

 

8. Hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny vč. DPH za 1 kg odstraňovaného odpad. Pro odpad označený 180101, 180103 a 180109 bude jako nejúspěšnější nabídka vybrána ta, která bude obsahovat ve sloupci 4 tabulky Zpracování nabídkové ceny, nejnižší cenu za odstranění 1kg odpadu 180101, 180103 a 180109 (vč. DPH). Zadavatel si vyhrazuje právo vybrat pro každý druh odpadu vždy cenově nejvýhodnější nabídku, tj. vybrat pro každý druh odpadu jiného uchazeče.

 

9. Lhůta a požadavky na zpracování a předložení nabídky

Nabídkou se rozumí zaslání kontaktních údajů uchazeče (jméno, adresa, IČO, DIČ, kontaktní osoba) a vyplněné tabulky Zpracování nabídkové ceny v elektronické podobě na e-mailovou adresu ekonom@rehos-nejdek.cz nebo doručení poštou v zalepené obálce s nápisem "Nabídka na odvoz a odstranění odpadů 180101, 180103 a 180109 (kategorie N)" v termínu do 21.2.2022 (13:00 hod) na adresu sídla zadavatele Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek.

 

10. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

  • odmítnout všechny předložené nabídky
  • upřesnit podmínky zakázky
  • vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě
  • vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce
  • uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem
  • výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
  • uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

Zadavatel není plátce DPH.

 

 

Olga Pištejová DiS.

ředitelka

 

Vyřizuje: Bc. Soňa Nejedlá

Tel.: 739 322 483

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace