Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Výzva k podání nabídky - Prodej pokáceného dřeva

"Prodej pokáceného dřeva na pozemku p. č. 2463/1 v k. ú. Nejdek"

 

1. Předpokládaná hodnota plnění za 1m3 500 Kč s DPH

 

2. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je odkoupení, odstranění a odvoz pokáceného dřeva v odhadovaném množství 20 m3.

  

3. Požadavky zadavatele:

Zájemce odstraní dřevo uložené na pozemku šetrným způsobem tak, aby nedošlo k poškození současného půdního krytu pozemku, znečištění okolních ploch a přilehlé komunikace. Při manipulaci s dřevem nesmí být nijak dotčen majetek zadavatele. Dřevo nelze odstranit z pozemku těžkou technikou. Zájemce uhradí zadavateli cenu „nejvyšší nabídku“ předem na základě vystavené faktury. Po připsání částky na účet zadavatele, odstraní zájemce dřevo do 15. dnů z pozemku zadavatele. Pro podání nabídky není podmínkou, aby zájemce byl právnickou či fyzickou podnikající osobou.

 

4. Služby zahrnuté v ceně:

Nabídková cena za pokácené dřevo bude včetně odstranění a dopravy.

 

5. Předpokládaná kvalita a objem dřeva:

Jedná se o kůrovcové dřevo, kdy 80% hmoty bylo napadeno kůrovcem, hnilobou nebo dřevokaznou houbou. Dřevo je měkké – smrk a borovice, použitelnost na palivové dříví. Nachází se v hůře přístupném svažitém terénu v několika hromadách. Většina pokácených původních stromů se pohybovala v kubatuře 0,5 – 0,9 m3.

Odhadované množství prostorově složeného dřeva je 20 m3.

 

6. Doba a místo plnění:

Termín zahájení plnění zakázky: 28.03.2022

Místo plnění zakázky: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena bude uvedena jako cena v Kč za 1 m3 ve formuláři „Nabídková cena“, který je přílohou č. 1 této výzvy. V ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu zakázky dle bodu 2 této výzvy. Cena bude konečná dle podané nabídky a platná po celou dobu trvání zakázky.

  

8. Hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny za 1 m3 pokáceného dřeva.

 

9. Lhůta na předložení nabídky

Zájemce vyplní a zašle přílohu č. 1 této výzvy „Nabídková cena“ v elektronické podobě na e-mailovou adresu ekonom@rehos-nejdek.cz nebo doručí poštou v zalepené obálce s nápisem „Prodej pokáceného dřeva na pozemku p. č. 2463/1 v k. ú. Nejdek“  v termínu do 21.3.2022 (13:00 hod) na adresu sídla zadavatele Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek.

 

10. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

  • odmítnout všechny předložené nabídky
  • upřesnit podmínky zakázky
  • vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě
  • vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce
  • uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem
  • výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
  • uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

 

 

Olga Pištejová DiS.

ředitelka

 

Vyřizuje: Bc. Soňa Nejedlá

Tel.: 739 322 483

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace