Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

GDPR

Zpracování osobních údajů 

Identifikace správce
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen Nařízení) je Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, se sídlem Nejdek, Perninská 975, PSČ 362 21, IČ 69979821, statutární orgán ředitelka Olga Pištejová, DiS., (dále jen „Správce“).

 

Kontaktní údaje
V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

Doručovací adresa: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace, Perninská 975, 362 21 Nejdek

Elektronicky: manazerkakvality@rehos-nejdek.cz

Datová schránka: et5kmnh

Telefon: +420 734 367 993

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Bc. Hana Klusáčková, kontaktní údaje: manazerkakvality@rehos-nejdek.cz.

Zpracovávané osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů
Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje těchto kategorií subjektů údajů:
Pacienti  – klienti: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail, datum narození, zvláštní kategorie osobních údajů – citlivé údaje: informace o zdravotním stavu, poskytnuté zdravotní a sociální péči další informace zpracovávané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Na základě souhlasu uchováváme informaci o víře a fotografie pořízené v průběhu akcí, které se v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče konají.

Rodinní příslušníci – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail.

Uživatelé dalších služeb Správce – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje.

Zaměstnanci správce – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, kontaktní údaje, informace o dosaženém o vzdělání a trestní bezúhonnosti.

Dobrovolníci – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje, potvrzení trestní bezúhonnosti.

Dodavatelé a smluvní partneři – identifikační a kontaktní údaje.

Účel zpracování osobních údajů
Mezi účely zpracování osobních údajů Správcem patří: přijetí klientů do péče a poskytování zdravotních služeb, zapůjčení kompenzačních pomůcek, prezentace organizace, podklady pro kontroly, archivace, plánování směn, evidence docházky, zpracování mzdových podkladů, evidence lhůt vzdělávání, školení a lékařských prohlídek, evidence uchazečů o zaměstnání, řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění, objednání a evidence stravy, odpovědnost za majetek.

Právní titul zpracování
Právním titulem pro zpracování osobních údajů je pro výše uvedené:

  • Plnění zákonné povinnosti
  • Plnění smlouvy
  • Oprávněný zájem správce
  • Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

Doba zpracování a uchování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. Jde zejména o dobu před přijetím do služby a dobu poskytování služby. Uchování osobních údajů po skončení poskytování služby se řídí zákonnými požadavky na archivaci, příp. dobou, po kterou je Správce oprávněn dané údaje uchovávat.

Příjemci osobních údajů
Předávání údajů třetím stranám je možné pouze na základě zákona a právního titulu plnění zákonné povinnosti, nebo pokud by to bylo nezbytné pro ochranu práv (např. soud, veřejný ochránce práv apod.). Osobní údaje tedy mohou být dle své povahy zpřístupněny zejména inspekci kvality sociálních služeb, inspekci z Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce ČR, České poště nebo úřadům Magistrátu města Karlovy Vary. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů
V souladu s Nařízením má subjekt údajů následující práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů popřípadě omezení zpracování,
  • právo na výmaz osobních údajů (pokud zpracování osobních údajů nevyžadují jiné zákonné důvody)
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že
se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů nebo zabezpečení osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má možnost vyslovit svůj souhlas či nesouhlas se zpracováním údajů o víře a užití fotografií. 

Tyto údaje podléhají udělení písemného souhlasu, který může být kdykoliv písemně odvolán, aniž by došlo k omezení poskytovaných služeb.

 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace