Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Ochrana oznamovatelů

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. je povinným subjektem, který musí plnit povinnosti dané zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Oznámení se podávají zejména jde-li o:

 • jednání mající znaky trestného činu.
 • jednání mající znaky přestupku, za něž je stanovena sazba pokuty s horní hranicí alespoň 100. 000,-Kč.
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v následujících oblastech:
  • hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
  • finanční služby, povinný audit a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
  • daň z příjmů právnických osob
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
  • bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  • ochrana životního prostředí
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů
  • ostatní oblasti stanovené zákonem.

Oznámení musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, oznamovatel a další v zákoně vyjmenované osoby mají právo na účinnou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany zařízení.

Vnitřní oznamovací systém

Podání lze učinit:

osobně v kanceláři vrchní sestry, písemně, nebo ústně.

e-mailem na oznamovatel@rehos-nejdek.cz

telefonicky na +420 734 367 994

písemně na adresu: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o., Perninská 975,  Nejdek 362 21

 

Příslušnou osobou je Lucie Bucharová – vrchní sestra

 

 

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace