Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace

Kvalita péče

Kvalita poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů je pro zaměstnance prioritou.

Naše vize:

  • zvýšení efektivity péče
  • poskytování vysoce kvalitní léčebné a ošetřovatelské péče<
  • spokojený pacient
  • kvalifikovaný, spokojený a přívětivý personál
  • dobré jméno zdravotnického zařízení

Pro poskytování léčebné a ošetřovatelské péče našim pacientům máme definována pravidla ve vydaných vnitřních předpisech a zavádíme systémová opatření, která vedou jak k zajištění vyšší bezpečnosti našich pacientů, tak i ke kvalitnější péči o ně. Vše zpětně ověřujeme v rámci auditů, které provádíme ve zdravotnických i nezdravotnických provozech. Sledujeme a vyhodnocujeme nežádoucí události, na základě jejich analýz přijímáme preventivní opatření.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči poskytuje tým kvalifikovaných zdravotnických pracovníků. Snahou všech je pomocí verbální i neverbální komunikace vytvořit příjemnou atmosféru.

Velkou pozornost věnujeme vyhodnocení všech stížností jak ze strany pacientů, tak i jejich rodinných příslušníků. Ke zlepšení poskytovaných služeb využíváme také připomínky a podněty ze strany zaměstnanců. Průběžně sledujeme spokojenost pacientů a personálu.

Za účelem sledování dosažených zlepšení a dodržování vnitřních předpisů využíváme interních auditů, které jsou zaměřeny zejména na prevenci rizik v oblastech, jako je např. manipulace s léčivými přípravky, dodržování hygienických předpisů, bezpečnostní audit apod.

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb jsme podstoupili u Spojené akreditační komise, s. r. o. získali jsme „Certifikát kvality a bezpečí“.

Kontakty

 Perninská 975, 362 21 Nejdek

Podrobné kontaktní infromace